EN TH
CGH ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

พญ. ลักษมี ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (หน้ากลาง) พร้อมด้วย คณะกรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการ โรงพยาบาลซีจีเอช ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เพื่อรายงานผลประกอบการในปี 2560 ที่ผ่านมา โดยมีผลประกอบการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ พร้อมเผยแผนดำเนินงานในปี 2561 และตอกย้ำการเติบโตอย่างต่อเนื่องในธุรกิจการโรงพยาบาล ภายใต้วิสัยทัศน์ ซีจีเอช พร้อมดูแลคุณด้วยความจริงใจ ด้วยการรักษาอย่างสมเหตุผล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2018 Central General Hospital. All Right Reserved.