เปิดลงทะเบียนจองวัคซีน Moderna กับ รพ.ซีจีเอช สายไหม


สนใจสามารถลงทะเบียนและชำระเงินได้ที่.......

      !!!!   กดที่นี่  !!!!

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

 • สถานที่ :   โรงพยาบาลซีจีเอช สายไหม
 • แผนก :    ศูนย์บริการวัคซีนโควิด ชั้น 7
 • เวลา :      ทุกวัน เวลา 09.00 - 12.00 น.
 • โทร :       02-991-8999   
 • Line :     @cghsaimai

เงื่อนไขการจองวัคซีน
 1. เงื่อนไขการจองวัคซีน
  • กรณีบุคคลธรรมดา ให้สิทธิการจอง 1 Account จำนวน ไม่เกิน 2 โดส
  • กรณีนิติบุคคลหรือองค์กร ให้สิทธิการจองผ่านเจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้าองค์กร (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
   • รพ.ซีจีเอช  สาขาพหลโยธิน   โทร. 02 552 8777  ต่อ 1346-8
   • รพ.ซีจีเอช  สาขาสายไหม      โทร. 02 892 8999  ต่อ 1230-4
   • รพ.ซีจีเอช  สาขาลำลูกกา      โทร. 02 088 0888  ต่อ 7402-3
 2. รายละเอียดการฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna
  • ฉีดได้ในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือรับประทานยา และมีความกังวลควรปรึกษาแพทย์
  • สำหรับผู้ยังไม่เคยฉีดวัคซีนโควิดชนิดใดๆ มาก่อน ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 4 สัปดาห์
  • สำหรับผู้ที่เคยได้รับวัคซีนโควิดชนิดใดๆ มาแล้ว การรับและเว้นระยะการฉีดเป็นไปตามคำแนะนำจากฝ่ายวิชาการของกรมควบคุมโรค ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศภายหลัง
 3. การจัดสรรวัคซีน
  • เนื่องจากโรงพยาบาลไม่ได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรง จึงอาจเกิดเหตุการณ์จำนวนวัคซีนที่ได้รับมาไม่เพียงพอ ต่อจำนวนสั่งจอง โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรวัคซีน ให้ผู้ชำระเงินมัดจำเต็มจำนวนก่อน ได้รับการจัดสรรก่อน
 4. การคืนเงิน
  • กรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตามที่ได้ทำการจองไว้ ท่านสามารถเลือกดำเนินการได้ดังต่อไปนี้
   • i. ขอรับเงินมัดจำคืน ตามจำนวนที่ได้ชำระเข้ามา โรงพยาบาลจะทำการคืนเงินให้กับผู้ที่ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีน ภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้รับทราบผลการจัดสรรและได้รับรายละเอียดการโอนเงินจากผู้จอง
   • ii. แจ้งความประสงค์รอรับวัคซีนใน lot ต่อไป
  • กรณีที่ท่านทำการจองและชำระเงินค่ามัดจำมาแล้ว แต่ท่านแจ้งยกเลิก หรือ แจ้งไม่ประสงค์จะฉีดวัคซีน ไม่ว่าด้วยเหตุผลในก็ตาม (ที่ไม่ใช่เหตุผลข้อที่ 1) โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี ทั้งนี้ท่านสามารถโอนสิทธิ์วัคซีนให้ผู้อื่นได้โดยแจ้งโรงพยาบาลให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนตามนัดหมาย โดยห้ามหาผลประโยชน์ทางการค้า
 5. การนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีน
  • หลังจากได้รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรแล้ว ทางโรงพยาบาลจะมีการแจ้งช่วงเวลาให้ผู้รับการจัดสรรทราบและกำหนดวัน เวลานัดหมายการฉีดวัคซีนในระบบ Online โดยสามารถเปลี่ยนแปลงวัน เวลานัดหมายการฉีดวัคซีนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันนัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีน ทั้งนี้ หากผู้รับการจัดสรรไม่มาตามเวลาที่นัดหมายการฉีดวัคซีนและไม่ติดต่อทางโรงพยาบาลภายใน 7 วัน ทางโรงพยาบาลจะขอสงวนสิทธิในการริบเงินมัดจำ
 6. ค่ามัดจำการจองวัคซีนทางเลือก Moderna
  • ราคาวัคซีนทางเลือก Moderna จำนวน 1,650 บาท / เข็ม
  • ผู้ทำการจองวัคซีนทางเลือก Moderna จะต้องชำระค่ามัดจำเต็มจำนวน
  • เมื่อมีการชำระเงินค่ามัดจำการจองวัคซีนแล้ว ผู้ทำการจองจะต้องแจ้งข้อมูลการโอนเงินพร้อมหลักฐานการโอนเงินและรายละเอียดผู้ฉีดวัคซีน ภายใน 7 วันนับจากวันที่ชำระเงิน
  • วัคซีนคาดว่าจะนำเข้ามาถึงประเทศไทย เดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2565
 7. เงื่อนไขอื่นๆ
  • ราคานี้รวมค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกันการแพ้วัคซีน และค่าบริการ รพ. ในวันฉีดวัคซีนเท่านั้น
  • ค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าใบรับรองแพทย์และค่าบริการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริการฉีดวัคซีน เช่น ตรวจสุขภาพ หรือพบแพทย์รักษาอาการเจ็บป่วยอื่นๆ
  • โรงพยาบาลสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขการให้บริการ และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คำแนะนำการรับวัคซีน Moderna


ข้อมูลการวิจัย ณ วันที่ 14 ธ.ค.64
 

แพ็คเกจอื่นๆ +

ทำฟัน/ขูดหินปูน ประกันสังคม

วันนี้ - 30 มิถุนายน 2565

สมัครรับข่าวสาร

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร แพ็กเกจและโปรโมชั่น ส่งตรงถึงคุณเป็นคนแรก

Top