ค้นหาแพทย์

ค้นพบ 78 ผลลัพธ์ (2 จากทั้งหมด 8 หน้า)

นพ. ชัยพฤกษ์ เลิศเลียงชัย

คลินิกกุมารเวช

ความเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป

นพ. ชาญชัช คูหิรัญ

คลินิก โสต ศอ นาสิก

ความเชี่ยวชาญ: โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา

พญ. ฐานิญา โต๊ะประดู่

คลินิก โสต ศอ นาสิก

ความเชี่ยวชาญ: โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา

ทพญ. ณภัค นิวาศะบุตร

คลินิกทันตกรรม

ความเชี่ยวชาญ: ทันตกรรมสำหรับเด็ก

นพ. ทรงพล มณีนิธิเวทย์

ความเชี่ยวชาญ: เวชปฏิบัติทั่วไป

นพ. ทองคำ สุนทรเทพวรากุล

คลินิกอายุรกรรม, คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม

นพ. ธนเดช วงศ์จารุกร

คลินิกผ่าตัดและส่องกล้องทางเดินอาหาร

ความเชี่ยวชาญ: ศัลยศาสตร์ทั่วไป

พญ. ธัญพิมพ์ อารยางกูร

ความเชี่ยวชาญ: รังสีวินิจฉัย

พญ. นภิชรียา กาชัย

คลินิกจักษุ

ความเชี่ยวชาญ: จักษุวิทยา

พญ. นวรัตน์ ชุติม์วัฒน์เสถียร

คลินิกอายุรกรรม, คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม

สมัครรับข่าวสาร

อัพเดทข้อมูลข่าวสาร แพ็กเกจและโปรโมชั่น ส่งตรงถึงคุณเป็นคนแรก

Top